Dienstag, 19. Januar 2010

خلقت یا تکامل 2

ترجمه از ملیحه رهبری

آخرین تناقضات بین دین ودانش

خلقت یا تکامل؟!(2)
 
آیا جهان در7 شبانه روز خلقت شده است یا در13.7 میلیارد سال در جریان تکامل به وجود آمده است؟

 :بخش دوم گزارش

:مقدمه 1
آیا جهان در هفت روز خلقت شده است؟ به وسیله تیؤری تکامل داروین، باورانسان به خلقت جهان به وسیله یا به دست خداوند زیر علامت سؤال رفت و بحث وجدل بسیاری برانگیخت! با این حال کتاب های آسمانی مثل تورات وانجیل و قرآن به صراحت ازآفرینش جهان به دست خداوند و به اراده او گفتگو می کنند. این گزارش مجدد این موضوع را با دانشمندان مذهبی بررسی می کند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟
: مقدمه 2
آنچه مذهب درباره پیدایش کهکشان وآفرینش بشرگفتگو میکند، بسیار متفاوت از نظریات علمی دانشمندان است که در مدت زمان طولانی این دوبا یکدیگرجنگ تلخی داشته اند. از همان ابتدا هم مذهب در برابر دانشمندانی مثل کپرنیک یا طرفدارانش صف آرایی کرده وآنها را محکوم به مرگ یا نابودی نمودند یا مانند گالیله مجبوربه پس گرفتن ادعای خود(کروی بودن زمین) ومغفرت از کفرگویی نموده است.
این زمان بدون شک گذشته است اما به معنای آن نیست که این بحث پایان یافته است. معتقدان به مذهب امروزدر پایان سال2009 و درآستانه سال 2010چگونه به این دو سؤال: ما چه کسی هستیم و ازکجا آمده ایم جواب میدهند وچه موضعی مذهب در برابر تیؤری اورکنال(ذره اولیه درپیدایش جهان) دارند. کلیسا چه موضعی در برابر نظریه داروین و تکامل انواع دارد. چطوری یک فرد معتقد و مؤمن و تحصیلکرده یا حتی دانشمند امروزی براعتقادات مذهبی اش که با دانش در تناقض است، پافشاری میکند. آیا جهان در هفت شبانه روز خلق شده است؟

TareqOubrou
طارق عبرو/ امام و قرآن شناس در شهر بٌردو در فرانسه:
من یک فرد معتقد هستم اما احمق نیستم و به این موضوع فکر می کنم و این سؤال را مطرح میکنم که اگر وجود خدا را انکار کنم برای این سؤالاتم جوابی ندارم که چه کسی درپشت این خلقت با عظمت مادی وغیرمادی نهفته است؟ کل آفرینش یک معجزه است. چطورممکن است که این معجزه خود به خود و بدون هدف باشد.»
برای معتقدان مذهبی خدا در ابتدای خلقت حضوردارد. تورات و انجیل و قرآن در این باره سخن گفته اند ودر این موضوع جهود و مسلمان و مسیحی متفق القول هستند. اما آیا درجهان امروز ودانسته های علمی می توان به این مطلب اذعان کرد که خدا هست که جهان را خلقت کرده است.آیا این موضوع با دستاوردهای دانش بشری همخوانی دارد. آیا باید هنوز هم با عقل خود باور کنیم که جهان در هفت روز خلقت شده است آنگونه که در کتاب های مقدس نوشته شده است؟
در کتاب آسمانی تورات خدا می گوید:« در ابتدا خدا خلق کرده آسمان ها وزمین را. » درکتاب پیدایش داستان خلقت اینگونه بیان میشود. در بخش اول توضیح داده می شود که چگونه جهان نیکو خلقت یافته است وچگونه حیات در روی کره زمین پدیدار شده است. درابتدا کسی یا چیزی نبود جز خدا. خدا خلقت کرد آسمان ها و زمین ها را والمنت وگیاه وجانوران را و برای تکمیل شاهکار خود انسان را آفرید. اینها در6 روزو در روز هفتم خدا استراحت کرد.این داستان خلقت مورد پذیرش یهودی و مسیحی است و در نظرمعتقدین دینی پذیرفته شده است
.
Patrik Petit-ohayon
Koordinatour des Judischen Schulen
پاتریک پتی اٌهایون: یک دانشمند مذهبی و یهودی: این آیات(آسمانی) عمیقا در روح و روان انسان تأثیر می گذارند. آیاتی که انسان از خودش دراینباره(خلقت) سؤال میکند[چه کسی آن را آفریده است و به چه منظوری؟] ودر برابر عظمت خلقت قرار می گیر.»د
.
Jacqes Arnould
TheologiWissenschaftshistoriker
جک آرنوولد: دانشمند تاریخ شناس مذهبی: داستان خلقت جهان ما را دعوت می کند که نگاه کنیم جهان چه زیبا و چه با تنوع و با نظم خلقت یافته است. خورشید وماه و ستارگان وگیاه و... این آیات ما را دعوت می کند که تمام این خلقت شگفت انگیز را نگریسته و سپس به خود توجه کنیم که اینهمه برای بشرساخته شده است و درآن تفکر کنیم. این نوع سخن گفتن(خدا با انسان) مانند نوعی رابطه و تعلیم دادن(پداگوگی) بشرمی باشد که با مشاهده(از طریق عقل) تفکرکن>»د
.
PicrreGibert
Jesuit und Bibelkausleger
پیکرا گیبرت کارشناس و محقق درانجیل:این آیات و این ترتیب( خلقت جهان در6 روز) یک نوع نظم را نشان میدهد. منطقی است که در ابتدا باید زمین خلقت شود و بعد آب و فاصله ای بین آب وخاک به وجودآید تا گیاهان رشد کنند تا بعد جانواران امکان ظهور بیابند و زمانی که در فاصله زمانی( روزهای قبل آفرینش) اینهمه انجام گرفت تا زمینه ای برای ظهور بشر باشد.»د

-ـ خدا ابتدا کهکشان و بعد حیات و بعد انسان را در یک ترتیبی که درست منطبق بر نظریه علمی دانشمندان درباره پیدایش است، می آفریند. این نظم یا ترتیب آفرینش ازجانب نخستین تمدن های بشری هم مورد قبول بوده است. 2000 سال قبل از میلاد مسیح آشوریان بابل با تمدن پیشرفته خود، آسمان را مورد توجه قرارداده و ستارگان را می شناختند وخسوف وکسوف را نقاشی می کردند و داستان پیدایش خلقت مطابق اعتقادات خود داشتند که جهان در هفت روز خلقت شده است.ـ.
ـ آیا این نوع اعتقاد یا پذیرش نظم در آفرینش یک داستان طولانی دارد؟ 700 سال بعد از میلاد مسیح هم قرآن در اینباره چنین می گوید. چنانکه باید ما به آن اعتقاد داشته باشیم و بپذیریم. « درآغاز خدا آسمان و زمین را خلق کرد. زمین لجنزاری بود و تاریکی بر همه جا سایه افکنده بود. روح خدا برفراز آبها بود». بنا بر این خدا در روز اول خلقت، آسمان و زمین ما را خلقت کرد اما چگونه و به چه طریق؟

Jacqes Arnould
TheologiWissenschaftshistoriker
جک آرنوولدـ دانشمند تاریخ شناس مذهبی: انجیل نمیگوید که درابتدا هیچ بود بلکه خدا رابه سامان بخش یک شرایط بی نظمی معرفی می کند. یک بی نظمی بزرگ، به هم ریختگی بزرگ که خدا نظم را می آورد.ـ
TareqOubrou
طارق عبرو/ امام و قرآن شناس: در قرآن هم متذکر می شود که درآغاز جهان، جهان فیزیکی که ما آن را می شناسیم یک توده به هم ریخته وآشفته ای و یک شرایطی که قران به نام رتق می خواند. بعد مرحله فتق و سامان بخشی پیش می آید. بعد یک جدایی بین زمین وخورشید و ماه>»ـدرکتاب آفرینش خدا چنین می گوید: نورخواهد شد[ نور جانشین این آشفتگی و تیرگی ها خواهد شد. و... نورگشت.[ نظم و سامان برجهان حکمفرما گشت.]
ـ درآغاز هیچ نبود. یک آشفتگی وبی نظمی بود و تاریکی قیرگون که نوری ازآن به وجود آمد و ازآن نور حیات شکل گرفت. آیا این گفته های مقدس با تحقیقات علمی در عظیم ترین کارگاه زیرزمینی بیگ بنگ درسوییس که برای کشف منشاء اولیه حیات تحقیق می کند، همخوانی دارد؟»ـ
Philippe Haddad
Rabbiner
فیلیپ حدادـ مقام روحانی یهودی: «ما بر این نظر هستیم که نقطه آغازی وجود دارد که همه چیزحول آن شکل گرفته است. درابتدا کهکشان تنها به بزرگی یک سر سوزن بود و از این یک نقطه خداوند همه چیز را خلق کرد. این نظریه با گفته خدا که یک نقطه آغاز وپیدایش وجود داشته همخوانی دارد.»ـ.
TareqOubrou
طارق عبرو/ امام و قرآن شناس: نظر من درباره بیگ بنگ (مرکز تحقیقاتی در سوییس که به دنبال یافتن یا دستیابی به نخستین ذره ای است که جهان از آن خلق شده است) این است که زیاد مشکلی با آن ندارم. داستان خلقت یا پیدایش جهان(آنچه درقرآن نقل شده است) با نظریه های علمی یا بیگ بنگ تغییر نمی کند(زیر علامت سؤال نمی رود) یا من تضادی بین آنها نمی بینم. واین نظریه های علمی براین اساس هستند که به فکر بشروحدت یا سامان بخشند اما به جلو می روند. تیؤری اورکنال(ذره اولیه) هم تغییر و تکامل پیدا می کند. خداوند همه چیز را خلق کرده است و من هیچ خطایی درگفته خدا نمی بینم.»ـ

سؤال:« آیا خدا نمی تواند خطا کند؟» نه! این نقطه آغاز برای باور وایمان است و خدا یعنی کسی که خطا نمی گوید!»ـ

Philippe Haddad
Rabbiner
فیلیپ حداد مقام روحانی یهودی: نظر من درباره مرکز تحقیقاتی بیگ بنگ که این مرکز به دنبال تحقیق و دریافتن چگونگی شکل گیری جهان وحیات اولیه است؟ من معتقدم که اگر نظریه اورکنال(ذره اولیه) را هم بپذیریم اما هیچ چیز بیخود و خود به خودی وبی هدف به وجود نیآمده است. فکر نمی کنم که جهان خود به خود به وجود آمده باشد بلکه خدا دلیل است. دلیل بردلیل یعنی آنچه که ما آن را خدا می نامیم.»ـ
-ـ از زمانیکه تیؤری اورکنال در قرن بیستم مطرح شد ومسیحیت باید در برابرآ ن موضعگیری می کرد ، تلاش شد که وحدتی بین علم و مذهب درپذیرش این تیؤری برقرار شود به این معنی که خود خداوند خالق نقطه اولیه یا اورکنال است و این عمل توسط یک پدر روحانی که خود دانشمند بود،(ژرژشیلی بت) انجام گرفت یا کشف شد!»ـ
Hans Küng
Theolog
هانس کونگ(آلمانی) از دانشمندان مذهبی و از دوستان نزدیک پاپ بندیک 16 : .بله! ژرژشیلی بت یک دانشمند بود که تیؤری بیگ بنگ را استدلال مذهبی نمود. به این هدف که مذهب ودانش را نزدیک کند. اما سوء تفاهماتی هم ایجاد کرد. باید این را هم بفهمیم که این تیوری یک پدیده نو برای دانش وبرای مذهب است و نباید ازآن سوءاستفاده غلط بشود تا جایی که بخواهیم از آن یک وسیله برای اثبات خداوند بسازیم. اما بحث برسر این اٌورکنال یک موضوعی است که به عنوان نقطه اولیه آفرینش می پذیریم اما بحث برسراینکه این نقطه اولیه چگونه توسط خدا به وجود آمده است؟ یک موضوع استدلالی نیست بلکه یک قلمرو اعتقادی است.»ـ

-ـ به نظر می رسد که دراین میانه کلیسا مساله خود را با تیؤری بیگ بنگ حل کرده است. کلیسا چنین میگوید:«این تیوری بهترین دلیل بر چگونگی تشکیل یا به وجود آمدن کهکشان ها و جهان است اما تیؤری اورکنال مانع یا تضادی برسرراه اعتقادات مذهبی نیست.»ـ

روز اول آفرینش و روز دوم آفرینش

درکتاب مقدس(پیدایش) آمده است: در روز اول خدا نور را برای روز و تاریکی را برای شب قرارداد. درکتاب مقدس آمده است که خدا جهان را درهفت روزآفرید وعجیب است که بنا برمدارک علمی زمین عمری بیش از 4.7 میلیارد سال دارد. این سؤال مطرح می شود که آیا زمانی که خدا ازآن گفتگو می کند یا کار کرده مثل همین زمان ما بوده است یا نه؟ آیا اجازه داریم که این مقایسه را انجام دهیم؟ آیا خدا واقعا جهان را درهفت روز آفرید.»ـ


Philippe Haddad
Rabbine r
فیلیپ حداد مقام روحانی یهودی : کلمه روز یا زمان یک اصطلاح نسبی است.زمانی که ماازآن برای پیدایش جهان صحبت می کنیم از 24 ساعت بیشتر تشکیل شده است و ما می توانیم از زمانی صحبت کنیم که معادل هزارسال باشد. به هرحال می توان به خدا اعتقاد داشت و به مذهب هم باورداشت و قبول هم کرد که جهان بیش از4 میلیارد سال از عمرش میگذرد. اگراین موضوع مشخص علمی است باید از علم تبعیت کنیم>»ـ

Jacqes Arnould
TheologiWissenschaftshistoriker
جک آرنوولد: دانشمند تاریخ شناس مذهبی: من به گفته های کتاب مقدس به گونه کتابی تاریخی نگاه نمیکنم. زمانی نیاز بوده تا جانوران به وجود بیایند 24 ساعت یا 7 هفت روز یا غیرو. اصل موضوع این است که به پیدایش جهان وانسان توجه شده است و به هرحال باید نحوه پیدایش بشر درچندهزار سال قبل به گونه ای داستان وار برایش توضیح داده میشد تا مفهوم باشد>»ـ

ـ درقرآن هم زمان مشکل بزرگی ایجاد میکند. یکبار بیان میشود که آسمان وزمین در شش روز خلقت شد ویک جای دیگر بیان میشود که زمین در2 روزخلقت شده. البته این کمترین مشکل است.»ـ
TareqOubrou
طارق عبرو/ امام و قرآن شناس: قرآن ازروز وزمانی حرف می زند که معادل 1000 روز بوده است. بعد دوباره از روزی که معادل 50.000 روز بوده است روز یک مفهوم رلاتیو و نسبی است. قرآن چه هدفی از این بیان دارد؟ هدفش نسبی بودن زمان است. همانگونه که امروز از طریق قانون نسبیت( انیشتن) آن را پذیرفته ایم>»
:منبع
ArteThema : Schöpfung oder Evolation
تاریخ گزارش:.08.12.2009
تاریخ ترجمه: ژانویه 2010

Keine Kommentare: